Provozní řád

Provozní řád ubytování v Apartmánech Nežárka

Nežárecká 85/IV, 377 01 Jindřichův Hradec.

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách apartmánů, vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu na základě smluvního vztahu.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

A. Provozovatel a poskytované služby Provozovatel:

Martin Lukschal
Sídlo: Nežárecká 85/IV
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 73505471
Účet vedený u ČSOB Jindřichův Hradec
Č.ú.: 290598740/0300
www.apartmanynezarka.cz
e-mail: ubytovani@apartmanynezarka.cz
Telefon: +420 728 37 70 37

Odpovědná osoba: Martin Lukschal, provozovatel, Radka Lukschalová, provozovatelka
Rozsah služeb: Ubytování v soukromí - trvalé služby.

B. Ubytovací služby:

 • Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
 • Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 • Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozní  právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací služby.
 • K ubytování slouží 3 apartmány, a to dva 4-lůžkové + 1 přistýlka a jeden 2-lůžkový + 1 přistýlka. Ubytování poskytujeme výhradně od 2 nocí a více.
 • K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby.
 • Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.
 • Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.
 • Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánů. K jejich uskladnění slouží vyhrazené prostory, kde je možné je uložit do uzamykatelné místnosti v přízemí uvnitř domu. Uskladnění kol a jiného sportovního vybavení je zdarma.
 • V apartmánech je zakázáno přemísťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.
 • v apartmánech je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.
 • V celém pobytu platí zákaz pobytu domácích zvířat.

Rezervační a storno poplatky:

 • Rezervace je závazná v momentě, kdy zákazník po obdržení nezávazné nabídky na ubytování na tuto nabídku e-mailem odpoví, že potvrzuje ubytování v daném termínu. Pak se stává termín pro obě strany závazný.
 • Nebude-li nabídka ubytování zákazníkem včas potvrzena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.

Storno 24 h před zahájením pobytu:
100 % z ceny 1. dne neuskutečněného pobytu

C. Odpovědnost za škody:

 • Na počátku ubytování přebírá objednavatel apartmán bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození apartmánu, nebo jiného zařízení domu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.
 • Bude-li zjištěno takové poškození vybavení apartmánů,kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.
 • Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu v ostatních společných prostorách.
 • Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku (parkovišti) před domem. Majitel nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách.
 • Vstup na soukromý pozemek domu (zahradu) a okolí vnitřní části dvora je striktně zakázán.

D. Bezpečnostní pravidla a opatření:

 • Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.
 • Host nesmí v prostorách domu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
 • Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu v ostatních společných prostorách.
 • Host nesmí rozdělávat  bez souhlasu provozního oheň
 • Veškeré prostory  domu jsou kompletně nekuřácké.

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření:

 • Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny v každém apartmánu.
 • Dům je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místěna parkovišti před domem. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.
 • V celém domě jezakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 • Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.
 • Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!   Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí...) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.